معرفی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

 

دانشکده‌ی اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، از سال 1369 با راه‌اندازی رشته‌ی مدیریت صنعتی، فعالیت خود را آغاز کرده است. اکنون با نزدیک به 30 عضو هیئت‌علمی در پنج گروه‌ آموزشی مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، اقتصاد صنعتی، مدیریت جهانگردی و حسابداری به کار خود ادامه می‌دهد.

تعداد اعضای هیئت‌علمی دانشکده: 

گروه استاد دانشیار استادیار مربی
مدیریت صنعتی -  2 4 1
مدیریت بازرگانی - 2 6 -
مدیریت جهانگردی - 1 - 1
اقتصاد صنعتی - 3 2 1
حسابداری - - 1 3
جمع - 7 13

5

 

رشته‌های تحصیلی موجود به تفکیک رشته و تعداد دانشجویان:

گروه گرایش کارشناسی  کارشناسی ارشد  دکتری  جمع
مدیریت صنعتی صنعتی 209 - - 209
  تولید - 22 - 22
تحقیق در عملیات -  28 - 28
اجرایی - 44 - 44
مدیریت بازرگانی بازرگانی 227 - - 227
  تحول - 28 - 28
مالی - 47 - 47
بازاریابی - 49 - 49
مدیریت جهانگردی مدیریت جهانگردی 83 - - 83
اقتصاد صنعتی صنعتی 182 54 - 236
  علوم اقتصادی - - 4 4
حسابداری - 215 - - 215
جمع - 916 272 4 1192