مرکز استعدادهای درخشان

چشم انداز بیست ساله کشور افق جدیدی را بر این کشور پهناور گشوده است. این افق جدید لزوم تربیت نیروی انسانی کارآمد در عرصه فعالیتهای متنوع را در دنیای متحول و شتابان امروز بیش از پیش مطرح میکند. یکی از اهداف چشم انداز بیست ساله کسب جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید برجنبش نرم افزاری و تولید علم،  رشد  پر شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقا نسبی سطح در آمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل است.
مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه یزد در این رهگذر سعی دارد در حد توان شرایط و تمهیدات مناسبی برای مخاطبین خود فراهم نماید. این مخاطبین عبارتند از افرادی که توانسته اند با سعی و کوشش فراوان و استفاده بهتر از منابع و فرصتهای خدادادی در یک گرایش و رشته مشخص از بین جامعه آماری محدود مراتب و درجات بهتری را نسبت به سایرین کسب نمایند.
شاید واژه ای چون استعدادهای درخشان برای این مرکز و مخاطبانش واژه ای کاملا بامسما نباشد. چه اینکه استعداد نعمتی خدادادی است و دلیلی برای خاص بودن تلقی نمی شود؛ اما سعی و کوشش توأم با امید و استفاده از فرصت ها نعمتی از نعمت های خداوند است که شاید برخی بیشتر قدر آن می دانند و بنابراین در مرتبه خاص تر از دیگران قرار می گیرند. از طرف دیگر ما بر این عقیده هستیم که تمهیدات و شرایط ایجاد شده در این مرکز زمینه ای است برای گشایش امور مخاطبین این مرکز و سعی و تلاش بهتر و خدمت گرانقدرتر به مخلوقات خداوند.
لذا نگاه ما به «مرکز استعدادهای درخشان» و «انجام وظیفه» ما در این مرکز از حیث مبنا و غایت کار نگاهی است بسیار متعالی.
«تلاش در کمک به بهترین ها برای اینکه آنان بتوانند بهترین کمک ها را در آینده به دیگران ارائه دهند»مطمئنا فرهنگ اصیل و «اسلامی و ایرانیِ» ما  شایستگی اش بیش از اینها است.
به امید روزی که بهترین موجود هستی - همان که بنده ترین بنده خداست - لبخند رضایت بر کوشش های ناچیز ما هدیه دهد.