آیین‌نامه‌های آموزشی

آیین‌نامه آموزشی جهت دانشجویان ورودی قبل از سال 1391

آیین‌نامه آموزشی جهت ورودی‌های سال 1391 و بعد

آیین‌نامه انتقال از دانشگاه‌های خارج به داخل

آیین‌نامه آموزشی جهت ورودی‌های سال 1391 و بعد

آیین‌نامه مهمانی و انتقالی

شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه آموزشی دانشگاه‌های منطقه 4 کشور مصوب 92/3/28

آیین‌نامه آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

■ فرم‌ها
فرم تعهد‌نامه و استشهاد محلی