معرفی دانشکده فنی و مهندسی

 

تعداد اعضای هیئت‌علمی دانشکده: 

گروه استاد دانشیار استادیار مربی
صنایع 1  5 9 -
عمران - - 16 7
مکانیک - 4 13 2
نساجی - 3 12 1
جمع 14 47

10

 

رشته‌های تحصیلی موجود به تفکیک رشته و تعداد دانشجویان:

گروه گرایش کارشناسی  کارشناسی ارشد  دکتری  جمع
صنایع تولید صنعتی 203 - - 203
  صنایع 191 72 10 273
  مدیریت سیستم و بهره وری - 53 23 76
عمران آب 51 11 - 66
  خاک 91 15 - 106
  عمران 306 133 - 439
  سازه 96 21 - 117
مکانیک  بدون گرایش 272 - - 272
  حرارت و سیالات 144 - - 144
  تبدیل انرژی - 67 11 78
  طراحی جامدات 118 - - 118
  طراحی کاربردی - 80 16 96
نساجی تکنولوژی نساجی 139 74 9 222
  شیمی نساجی 153 - - 153
  پوشاک 166 - - 166
  پلیمر - 33 - 33
  جمع  1930  559  69 2562