احمدی ندوشن بهروز
بهروز احمدی ندوشن دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
behrooz.ahmadi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ahmadi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۰۶ دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۶۸
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۵
برخورداری بافقی کاظم
کاظم برخورداری بافقی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
kbarkhordari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/barkhordari
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۲۱۹ دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۷۶
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۵
پورحسینی رضا
رضا پورحسینی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
r_porhoseini [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/porhoseini
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۴ دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۷۳
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۵
خبیری محمدمهدی
محمدمهدی خبیری دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mkhabiri [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/khabiri
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۹ دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۷۹
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۵
فلاح تفتی مهدی
مهدی فلاح تفتی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
fallah.tafti [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/fallah
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۰۸ دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۶۹
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۵
مهرنهاد حمید
حمید مهرنهاد دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hmehrnahad [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mehrnahad
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۲۲ دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۷۷
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۵
اخوان سیگاری یزد محمدحسین
محمدحسین اخوان سیگاری یزد استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
m.akhavan [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/m.akhavan
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۲۱ دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۶۴
-
اسعدی آزیتا
آزیتا اسعدی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
aasadi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/asadi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۰ دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۶۷
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۵
اسلامی حسن‌آبادی ابوالفضل
ابوالفضل اسلامی حسن‌آبادی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
a.eslami [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/a.eslami
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۹ دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۶۵
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۵
امانیان نصرت‌الله
نصرت‌الله امانیان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
namanian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/amanian
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۰۹ دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۷۱
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۵
پوردارا هادی
هادی پوردارا استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
h_pourdara [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/pourdara
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۲۱۹ دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۵۰
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۵
تجملیان حامد
حامد تجملیان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
h.tajammolian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/tajammolian
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۷ دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۶۶
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۵
حاذقیان محمد
محمد حاذقیان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
m.hazeghian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hazeghian
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲،‌ اتاق ۳۱۷ دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۶۶
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۵
خانی سانیچ حامد
حامد خانی سانیچ استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
khani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/khani
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۰۵ دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۵۵
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۵
خداداد سریزدی مهدی
مهدی خداداد سریزدی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mkhodadad [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mkhodadad
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۶ دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۸۳
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۵
رحیمی بندرآبادی حسینعلی
حسینعلی رحیمی بندرآبادی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
h_rahimi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/rahimi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۸ دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۷۵
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۵
مختاری مریم
مریم مختاری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mokhtari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mmokhtari
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۰ دانشکده مهندسی عمران
-
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۵
مرشد رضا
رضا مرشد استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
morshed [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/morshed
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۲۴ دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۷۸
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۵
میرجلیلی محمدرضا
محمدرضا میرجلیلی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mirjalili [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mrmirjalili
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۹ دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۶۵
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۵
هادیان محمد‌رضا
محمد‌رضا هادیان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mr_hadian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hadian
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۰۷ دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۷۰
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۵
احمدیه یزدی مرتضی
مرتضی احمدیه یزدی مربی [ عضو هیئت علمی فعال ]
mahmadiyeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ahmadiyeh
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، طبقه سوم،‌ اتاق ۳۲۱ دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۵۲۵۰۲۹۱
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۵
حسینی محمد
محمد حسینی مربی [ عضو هیئت علمی فعال ]
mhos [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hosseini
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۲۳ دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۶۳
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۵
شفیع‌زاده مهدی
مهدی شفیع‌زاده مربی [ عضو هیئت علمی فعال ]
mehdi.shafizadeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/shafizadeh
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۲۳ دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۶۳
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۵

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}