ابوطالبی حمیدرضا
حمیدرضا ابوطالبی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
habutalebi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/abutalebi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱،‌ اتاق ۳۱۲ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۶
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
میرجلیلی قاسم
قاسم میرجلیلی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
mirjalily [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mirjalily
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۶ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۴
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
آقابزرگی مسعودرضا
مسعودرضا آقابزرگی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
aghabozorgi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/aghabozorgi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۶ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۱۴
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
ابوطالبی وحید
وحید ابوطالبی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
abootalebi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/abootalebi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۹ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۸
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
ابویی جمشید
جمشید ابویی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
abouei [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/abouei
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۲ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۱۵
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
المدرسی سید محمدتقی
سید محمدتقی المدرسی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
smta [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/almodaressi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۳۹
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
تدین تفت علی‌اکبر
علی‌اکبر تدین تفت دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
tadaion [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/tadaion
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۵ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۸۸
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
حیدری عباسعلی
عباسعلی حیدری دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
aheidari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/heidari
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۰ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۷
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
سعادت رضا
رضا سعادت دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
rsaadat [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/saadat
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۵ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۲
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
صادقی محمد‌تقی
محمد‌تقی صادقی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
m.sadeghi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sadeghi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۴ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۵
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
موحدی مسعود
مسعود موحدی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
movahhedi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/movahhedi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۲ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۰۹
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
نخکش منصور
منصور نخکش دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
nakhkash [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/nakhkash
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۱ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۰
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
آقایی شهرام
شهرام آقایی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
aghaei [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/aghaei
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۷ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق الکترونیک و کنترل
( 035 )   ۳۱۲۳۳۷۳۲
-
ابوترابی زارچی داود
داود ابوترابی زارچی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
d.abootorabi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/d.abootorabi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۱ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق قدرت
( 035 )   ۳۱۲۳۳۹۵۴
-
ابوئی علی
علی ابوئی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
aliabooee [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/abooee
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۴ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق الکترونیک و کنترل
- -
ارجمندی حمیدرضا
حمیدرضا ارجمندی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
arjmandi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/arjmandi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱،‌ اتاق ۳۰۴ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۰۴
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
تودجی حمیدرضا
حمید‌رضا تودجی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
toodeji [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/toodeji
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۴ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق قدرت
( 035 )   ۳۱۲۳۲۹۰۳
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
جهانبانی اردکانی فاطمه
فاطمه جهانبانی اردکانی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
jahanbani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/jahanbani
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۰ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق قدرت
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۸۰
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
دامکی علی‌آباد علی‌اکبر
علی‌اکبر دامکی علی‌آباد استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
alidamaki [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/damaki
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۵ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق قدرت
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۸۲
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
دوست‌حسینی روح‌الله
روح‌الله دوست‌حسینی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
dosthosseini [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/dosthosseini
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۱ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق الکترونیک و کنترل
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۳۴
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
ذوفقاری محمد
محمد ذوفقاری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
zoofaghari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/zoofaghari
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۴ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۳۹۳۱
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
زینل‌پور یزدی زلفا
زلفا زینل‌پور یزدی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
zeinalpour [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/zeinalpour
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۳ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۸۷
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
سعیدی سورک حمید
حمید سعیدی سورک استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
saeedi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/saeedi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۳ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۲۰
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
شاه‌نظری مصطفی
مصطفی شاه‌نظری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
shahnazari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/shahnazari
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۱ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق قدرت
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۸۵
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
صدیقی علیرضا
علیرضا صدیقی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
sedighi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sedighi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۳ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق قدرت
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۱
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}