ابراهیمی سعید
سعید ابراهیمی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
ebrahimi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ebrahimi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۸ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۲۱
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
بزرگ سید محمد
سید محمد بزرگ دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
bozorg [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/bozorg
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۲ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۹۵
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
جلیلی بهابادی محمد‌مهدی
محمد‌مهدی جلیلی بهابادی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
jalili [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/jalili
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۸ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۲۳
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
دشتی رحمت‌آبادی اصغر
اصغر دشتی رحمت‌آبادی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
dashti [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/dashti
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۶ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۸۹
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
دهقان علی‌اکبر
علی‌اکبر دهقان دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
adehghan [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/adehghan
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۱ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۹۳
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
رفیعیان منصور
منصور رفیعیان دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
rafeeyan [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/rafeeyan
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۲ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۹۸
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
سفید محمد
محمد سفید دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mhsefid [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sefid
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۱ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۶۰
( 035 )   ۳۸۲۱۲۸۷۱
شفیعی علیرضا
علیرضا شفیعی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
arshafiei [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/shafiei
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۸ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۹۶
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
طالبی شهرام
شهرام طالبی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
talebi_s [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/talebis
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۳ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۸۸
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
فتوحی فیروز‌آبادی علیرضا
علیرضا فتوحی فیروز‌آبادی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
afotuhi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/fotuhi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۲۸ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۹۹
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
کلانتر ولی
ولی کلانتر دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
vkalantar [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/vkalantar
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۲ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۹۲
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
ابوترابی زارچی محمدمهدی
محمدمهدی ابوترابی زارچی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
abootorabi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/abootorabi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۱ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۲۴
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
اعظمی‌راد قاسم
قاسم اعظمی‌راد استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
azamirad [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/azamirad
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۳ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۸۱
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
امیریان قاسم
قاسم امیریان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
gamirian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/amirian
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۲ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۸۷
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
خداداد سریزدی محمود
محمود خداداد سریزدی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
khodadad [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/khodadad
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۳ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۹۷
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
عزیزی تفتی روح‌الله
روح‌الله عزیزی تفتی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
azizitafti [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/azizi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۹ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۸۵
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
فاضل محمد‌رضا
محمد‌رضا فاضل استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mfazel [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/fazel
ساختمان مرکزی، دفتر ریاست دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۸۶
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
فقیه خراسانی احمد‌رضا
احمد‌رضا فقیه خراسانی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
faghih [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/faghih
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۲ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۶۱
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
مزیدی عباس
عباس مزیدی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
amazidi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/amazidi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۶ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۸۷
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
نظری محمد‌رضا
محمد‌رضا نظری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mnazari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/nazari
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۱ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۹۱
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
هنرور محمد‌هادی
محمد‌هادی هنرور استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
HadiHonarvar [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/HadiHonarvar
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۳ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۰۶
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}