امیریان قاسم

قاسم امیریان

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۲ ۱۳۸۷ دانشگاه برمن آلمان مهندسی مکانیک، ساخت و تولید
کارشناسی ارشد ۱۳۷۱ ۱۳۷۴ دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی مکانیک، ساخت و تولید
کارشناسی ۱۳۶۶ ۱۳۷۱ دانشگاه صنعتی امیر کبیر مهندسی مکانیک، طراحی جامدات

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزدرئیس دانشکده مهندسی مکانیک
۱۳۹۴تاکنوندانشگاه یزدرئیس مرکز فناوری
۱۳۹۲۱۳۹۳بنیاد ملی نخبگانرئیس بنیاد نخبگان استان یزد
۱۳۹۰۱۳۹۲دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی مکانیک
۱۳۸۸۱۳۹۰دانشگاه یزدمدیر دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی، رییس دفتر استعدادهای درخشان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
CAD/CAM پیشرفته (ارشد)
CNC پیشرفته (ارشد)
سیستم‌های تولید صنعتی (ارشد)
روش‌های تولید و کارگاه
طراحی قالب و پرس

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
CAD/CAM
CNC
روش‌های تولید و شکل دادن
طراحی قالب و پرس
ماشین‌کاری سنتی و پیشرفته

اطلاعات تماس

gamirian [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/amirian
- ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۲
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۸۷
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}