شفیعی علیرضا

علیرضا شفیعی

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۶ ۱۳۸۲ دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی کاربردی
کارشناسی ارشد ۱۳۷۲ ۱۳۷۴ دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی کاربردی
کارشناسی ۱۳۶۳ ۱۳۶۷ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۲۱۳۹۴دانشگاه یزدمدیر گروه مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مکانیک شکست
مکانیک ضربه
ریاضی پیشرفته ۲

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مکانیک شکست
مکانیک ضربه

اطلاعات تماس

arshafiei [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/shafiei
- ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۸
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۹۶
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}