طالبی شهرام

شهرام طالبی

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۳ ۱۳۷۹ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
کارشناسی ارشد ۱۳۷۰ ۱۳۷۳ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
کارشناسی ۱۳۶۵ ۱۳۶۹ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی مکانیک حرارت و سیالات

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۴۱۳۹۶دانشگاه یزدرئیس دانشکده مهندسی مکانیک
۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه یزددبیر کنفرانس دینامیک شاره‌ها
۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی انرژی
۱۳۸۱۱۳۸۳دانشگاه یزدمعاون گروه مهندسی مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مکانیک سیالات، ترمودینامیک، انتقال حرارت، ریاضی مهندسی
طراحی مبدل‌های حرارتی، سوخت و احتراق
مکانیک سیالات پیشرفته، دینامیک گازها
انتقال حرارت هدایتی، جریان دوفازی
جریان‌های ریزمقیاس
مباحث ویژه در روش‌های محاسباتی (روش شبکه بولتزمن)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
جریان سیال و انتقال حرارت در مقیاس‌های کوچک
جریان‌های چندفازی
جریان‌های تراکم پذیر
مدل‌سازی عددی سیستم‌های حرارتی

اطلاعات تماس

talebi_s [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/talebis
- ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۳
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۸۸
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}