فاضل محمد‌رضا

محمد‌رضا فاضل

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۵ ۱۳۹۳ دانشگاه تربیت مدرس مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد ۱۳۶۷ ۱۳۷۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر مکانیک طراحی کاربردی
کارشناسی ۱۳۶۲ ۱۳۶۶ دانشگاه فردوسی مشهد مکانیک طراحی جامدات

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۴تاکنوندانشگاه یزدمدیریت حوزه ریاست
۱۳۷۸۱۳۸۱دانشگاه یزدمدیریت اداره کل آموزش
۱۳۷۶۱۳۷۸دانشگاه یزدمعاونت گروه مهندسی مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
استاتیک
دینامیک
مقاومت مصالح ۱ و ۲ و ۳
طراحی اجزاء ۱ و ۲
ریاضی مهندسی
ارتعاشات مکانیکی
کنترل اتوماتیک
الاستیسیته
کنترل پیشرفته

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
کنترل تطبیقی
کنترل فازی
ارتعاشات غیرخطی
شناسایی سیستم‌ها
معادلات دیفرانسیل غیرخطی

اطلاعات تماس

mfazel [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/fazel
- ساختمان مرکزی، دفتر ریاست
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۸۶
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}