فتوحی فیروز‌آبادی علیرضا

علیرضا فتوحی فیروز‌آبادی

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۰ ۱۳۸۵ دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد ۱۳۷۷ ۱۳۷۹ دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
کارشناسی ۱۳۷۳ ۱۳۷۷ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی مکانیک- جامدات

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزدمدیر امور آموزشی
۱۳۹۳تاکنوندانشگاه یزدمعاون دفتر طرح‌های عمرانی
۱۳۹۴۱۳۹۶دانشگاه یزدمدیر دفتر طرح‌های عمرانی
۱۳۸۸۱۳۹۳دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی
۱۳۸۷۱۳۸۸دانشگاه یزدمعاون گروه آموزشی مهندسی مکانیک
۱۳۸۶۱۳۸۸دانشگاه یزدرئیس کتابخانه مجتمع فنی و مهندسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
استاتیک
مقاومت مصالح
مواد مرکب
مکانیک محیط‌های پیوسته
الاستیسیته و ترموالاستیسیته
تئوری ورق و پوسته
مکانیک مواد مرکب

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مکانیک شکست (مسائل ترک)
الاستیسیته و ترموالاستیسیته

اطلاعات تماس

afotuhi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/fotuhi
https://pws.yazd.ac.ir/afotuhi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۲۸
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۹۹
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}