رئیس دانشکده مهندسی مکانیک،رئیس مرکز فناوری
امیریان قاسم
قاسم امیریان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
gamirian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/amirian
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۲ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۸۷
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک
مزیدی عباس
عباس مزیدی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
amazidi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/amazidi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۶ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۸۷
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
رئیس بخش دینامیک و کنترل
جلیلی بهابادی محمد‌مهدی
محمد‌مهدی جلیلی بهابادی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
jalili [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/jalili
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۸ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۲۳
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
رئیس بخش جامدات و ساخت
ابوترابی زارچی محمدمهدی
محمدمهدی ابوترابی زارچی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
abootorabi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/abootorabi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۱ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۲۴
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}