انصاری عبدالحمید
عبدالحمید انصاری دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
h.ansari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ansari
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۰۳ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش معدن اکتشاف
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۱۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵
قاسمی بنادکوکی صادق
صادق قاسمی بنادکوکی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
sghasemi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ghasemi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۲۱ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش مواد متالورژی صنعتی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۰۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵
غلام‌نژاد جواد
جواد غلام‌نژاد دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
j.gholamnejad [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/gholamnejad
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۰۷ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش معدن استخراج
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۸۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵
فاتحی مرجی محمد
محمد فاتحی مرجی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mfatehi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/fatehi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۱۰ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش معدن استخراج
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۸۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵
قربانی احمد
احمد قربانی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
aghorbani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ghorbani
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۳۶ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش معدن اکتشاف
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۱۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵
کلانتر مهدی
مهدی کلانتر دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mkalantar [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/kalantar
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۲۷ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش مواد متالورژی صنعتی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۰۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵
کوهساری امیرحسین
امیرحسین کوهساری دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
kohsary [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/kohsary
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۰۹ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش معدن اکتشاف
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۲۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵
محمد‌تراب فرهاد
فرهاد محمد‌تراب دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
fmtorab [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/torab
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۰۱ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش معدن اکتشاف
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۲۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵
مشرقی علیرضا
علیرضا مشرقی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
amashreghi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mashreghi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۳۸ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش مواد متالورژی صنعتی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۱۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵
مصلایی‌پور یزدی مسعود
مسعود مصلایی‌پور یزدی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mosal [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mosallaee
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۲۳ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش مواد متالورژی صنعتی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۰۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵
یاراحمدی بافقی علیرضا
علیرضا یاراحمدی بافقی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
ayarahmadi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/yarahmadi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۰۵ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش معدن استخراج
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۹۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵
حسنی سعید
سعید حسنی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hasani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hasani
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۱۸ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش مواد متالورژی صنعتی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۰۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵
حسین‌مرشدی امین
امین حسین‌مرشدی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
morshedy [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/morshedy
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۰ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش معدن اکتشاف
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۱۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵
دهقان سیمکانی رضا
رضا دهقان سیمکانی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
rdehghans [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/dehghans
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۱۳ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش معدن استخراج
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۹۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵
سیف‌الدینی امیر
امیر سیف‌الدینی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
seifoddini [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/seifoddini
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۱۹ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش مواد متالورژی صنعتی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۹۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵
صمدزاده یزدی محمدرضا
محمدرضا صمدزاده یزدی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
samadzadehyazdi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/samadzadeh
ساختمان فنی ۳، پژوهشکده مهندسی معدن دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۰۴
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۱
مجتهد‌زاده سید حسین
سید حسین مجتهد‌زاده دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hmojtahed [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mojtahedzadeh
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۰۴ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش معدن اکتشاف
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۱۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵
غریبی خداکرم
خداکرم غریبی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
khgharibi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/gharibi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۰۸ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش معدن استخراج
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۸۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵
کریمی زارچی حمید‌رضا
حمید‌رضا کریمی زارچی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
karimizarchi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hrkarimi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۲۰ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش مواد متالورژی صنعتی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۰۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵
مشرفی‌فر مسعود
مسعود مشرفی‌فر استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
moshrefifar [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/moshrefifar
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۲۲ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش مواد متالورژی صنعتی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۹۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵
میرزائیان لردکیوان یوسف
يوسف ميرزائيان لردکيوان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mirzaeian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mirzaeian
ساختمان پرديس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۰۴ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش معدن استخراج
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۹۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵
نادری حجت
حجت نادری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
naderi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/naderi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۰۶ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش معدن استخراج
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۸۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵
نجفی مهدی
مهدی نجفی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mehdinajafi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/najafi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش معدن استخراج
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۳۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵
نوری محسن
محسن نوری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
m.nouri [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/nouri
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش مواد متالورژی صنعتی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۰۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۵۵
پور‌قاسمی ساغند مهدی
مهدی پور‌قاسمی ساغند استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mpourghasemi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/pourghasemi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۰۹ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش معدن استخراج
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۹۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}