آزمایشگاه امنیت شبکه دکتر ادیب‌نیا
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۶۴
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان فنی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر
آزمایشگاه تحقیقاتی الگوریتم و محاسبه‌پذیری دکتر قاسم‌زاده
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۵۹
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان فنی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر
آزمایشگاه تحقیقاتی بازیابی هوشمند اطلاعات دکتر زارع بیدکی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۶۳
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان فنی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر
آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه پیشرفته دکتر صرام
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۷۲
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان فنی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر
آزمایشگاه تحقیقاتی مدیریت شبکه دکتر میزانیان
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۷۳
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان فنی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر
آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی اینترنت و وب دکتر جهانگرد
-
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان فنی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر
آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش اطلاعات و استخراج دانش دکتر زارع میرک‌آباد
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۵۶
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان فنی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر
آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش هوشمند تصویر دکتر لطیف
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۶۷
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان فنی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر
آزمایشگاه ریزپردازنده دکتر درهمی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۶۵
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان فنی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر
آزمایشگاه سیستم عامل مهندس شتابی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۶۰
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۶۰
- -
ساختمان فنی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر
آزمایشگاه فتوگرامتری برد کوتاه دکتر رضائیان
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۱۰
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان فنی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر
آزمایشگاه مدار منطقی مهندس شتابی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۶۰
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان فنی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر
آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی دکتر رضائیان
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۱۰
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان فنی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی دکتر رضائیان
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۱۰
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان فنی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر
آزمایشگاه معماری کامپیوتر مهندس نیک‌زر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۶۰
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان فنی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر
آزمایشگاه هوش محاسباتی و رباتیک دکتر درهمی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۶۵
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان فنی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر
آزمایشگاه پایگاه داده دکتر جهانگرد
-
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان فنی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}