درهمی ولی
ولی درهمی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
vderhami [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/derhami
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۳ گروه مهندسی کامپیوتر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۶۵
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
زارع بیدکی علیمحمد
علیمحمد زارع بیدکی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
alizareh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/zareh
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۸ گروه مهندسی کامپیوتر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۶۴
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
صرام مهدی‌آقا
مهدی‌آقا صرام دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mehdi.sarram [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sarram
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۶ گروه مهندسی کامپیوتر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۷۲
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
قاسم‌زاده محمد
محمد قاسم‌زاده دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
m.ghasemzadeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ghasemzadeh
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۵ گروه مهندسی کامپیوتر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۵۹
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
لطیف علیمحمد
علیمحمد لطیف دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
alatif [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/latif
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۸ گروه مهندسی کامپیوتر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۶۷
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
ادیب‌نیا فضل‌الله
فضل‌الله ادیب‌نیا استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
fadib [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/adibnia
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱،‌ اتاق ۲۱۶ گروه مهندسی کامپیوتر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۶۴
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
پژوهان محمد‌رضا
محمد‌رضا پژوهان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
pajoohan [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/pajoohan
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰ گروه مهندسی کامپیوتر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۵۸
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
جهانگرد رفسنجانی امیر
امیر جهانگرد رفسنجانی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
jahangard [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/jahangard
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۷ گروه مهندسی کامپیوتر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۶۲
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
رضاییان مهدی
مهدی رضاییان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mrezaeian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/rezaeian
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۸ گروه مهندسی کامپیوتر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۱۰
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
زارع چاهوکی محمد‌علی
محمد‌علی زارع چاهوکی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
chahooki [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/chahooki
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۷ گروه مهندسی کامپیوتر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۶۰
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
ظریف‌زاده سجاد
سجاد ظریف‌زاده استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
szarifzadeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/zarifzadeh
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱ گروه مهندسی کامپیوتر
-
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
متین‌خواه سید مجتبی
سید مجتبی متین‌خواه استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
matinkhah [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/matinkhah
ساختمان فنی ۱، گروه آموزشی کامپیوتر، اتاق ۲۲۱ گروه مهندسی کامپیوتر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۶۱
-
مصطفوی سید اکبر
سید اکبر مصطفوی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
a.mostafavi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mostafavi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰ گروه مهندسی کامپیوتر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۵۵
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۵
میزانیان کیارش
کیارش میزانیان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
k.mizanian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mizanian
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۹ گروه مهندسی کامپیوتر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۷۳
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
یزدیان دهکردی مهدی
مهدی یزدیان دهکردی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
yazdian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/yazdian
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰ گروه مهندسی کامپیوتر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۲۳۲
-
شتابی مهران
مهران شتابی مربی [ عضو هیئت علمی مامور به تحصیل ]
mshetabi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/shetabi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱ گروه مهندسی کامپیوتر
-
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
طهماسبی محمد
محمد طهماسبی مربی [ عضو هیئت علمی مامور به تحصیل ]
tahmasebi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/tahmasebi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۲ گروه مهندسی کامپیوتر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۵۷
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
نیک‌زر مجید
مجید نیک‌زر مربی [ عضو هیئت علمی مامور به تحصیل ]
mnikzar [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/nikzar
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱ گروه مهندسی کامپیوتر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۶۱
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}