یزدیان دهکردی مهدی

مهدی یزدیان دهکردی

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۸ ۱۳۹۴ دانشگاه شیراز مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد ۱۳۸۵ ۱۳۸۸ دانشگاه شیراز مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
کارشناسی ۱۳۸۱ ۱۳۸۵ دانشگاه یزد مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدرئیس بخش هوش مصنوعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی کامپیوتر
برنامه‌سازی پیشرفته
طراحی الگوریتم‌ها
ساختمان داده‌ها
هوش مصنوعی
نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها
مدار منطقی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بینایی ماشین
یادگیری ماشین
ردیابی اشیا
تلفیق داده‌ها

اطلاعات تماس

yazdian [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/yazdian
- ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰
( 035 )   ۳۱۲۳۲۲۳۲
-

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}