درهمی ولی

ولی درهمی

دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۰ ۱۳۸۶ دانشگاه تربیت مدرس مهندسی برق (سیستم‌های کنترل هوشمند)
کارشناسی ارشد ۱۳۷۵ ۱۳۷۷ دانشگاه تربیت مدرس مهندسی برق (سیستم‌های کنترل هوشمند)
کارشناسی ۱۳۷۰ ۱۳۷۵ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق (سیستم‌های کنترل هوشمند)

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی کامپیوتر
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزدعضو هیئت علمی وابسته دانشکده فیزیک
۱۳۸۷۱۳۸۹دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سیستم‌های فازی
هوش مصنوعی گسترده
هوش مصنوعی
مبانی فناوری اطلاعات
سیستم‌های خبره و مهندسی دانش

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
یادگیری ماشینی
یادگیری تقویتی
رباتیک
سیستم‌های چند عامله
سیستم‌های فازی
فناوری اطلاعات

اطلاعات تماس

vderhami [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/derhami
https://pws.yazd.ac.ir/derhami ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۳
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۶۵
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}