رضاییان مهدی

مهدی رضاییان

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۴ ۱۳۸۹ دانشگاه ETH سوییس فتوگرامتری
کارشناسی ارشد ۱۳۷۴ ۱۳۷۶ دانشگاه تهران مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
کارشناسی ۱۳۶۸ ۱۳۷۳ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۲۱۳۹۶دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی کامپیوتر
۱۳۸۱۱۳۸۳دانشگاه تهرانمدیر امور آموزشی دانشکده فنی، دانشگاه تهران

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
بینایی کامپیوتر
شناسایی الگو
شبکه‌های عصبی مصنوعی
گرافیک کامپیوتری

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
فتوگرامتری
بینایی کامپیوتر
گرافیک کامپیوتری
محاسبات نرم

اطلاعات تماس

mrezaeian [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/rezaeian
https://pws.yazd.ac.ir/rezaeian ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۸
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۱۰
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}