زارع چاهوکی محمد‌علی

محمد‌علی زارع چاهوکی

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۷ ۱۳۹۱ دانشگاه تربیت مدرس مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار
کارشناسی ارشد ۱۳۸۰ ۱۳۸۳ دانشگاه تربیت مدرس مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار
کارشناسی ۱۳۷۴ ۱۳۷۸ دانشگاه شهید بهشتی مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدرئیس بخش نرم‌افزار

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
یادگیری ماشین
برنامه‌سازی پیشرفته
مبانی کامپیوتر
طراحی الگوریتم

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بینایی ماشین
مهندسی نرم‌افزار
یادگیری ماشین

اطلاعات تماس

chahooki [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/chahooki
https://pws.yazd.ac.ir/chahooki ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۷
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۶۰
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}