سماورچی حسن
حسن سماورچی استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
hsamavarchi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/samavarchi
- گروه مهندسی کامپیوتر
- -
سید محمدعلی نکویی مربی [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
nekooei [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/nekooei
- گروه مهندسی کامپیوتر
- -

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}