اولیا محمد‌صالح
محمد‌صالح اولیا استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
owliams [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/owlia
ساختمان مرکزی، دفتر ریاست گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۸۲۱۱۸۲۷
( 035 )   ۳۸۲۱۱۸۲۹
حسینی‌نسب حسن
حسن حسینی‌نسب استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
hhn [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hosseininasab
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۸ گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۰۷
( 035 )   ۳۸۲۱۱۷۹۲
خادمی زارع حسن
حسن خادمی زارع استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
hkhademiz [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/khademi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۳۲ گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۲۳
( 035 )   ۳۸۲۱۱۷۹۲
زارع مهرجردی یحیی
یحیی زارع مهرجردی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
yzare [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/yzare
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۷ گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۲۴
( 035 )   ۳۸۲۱۱۷۹۲
صادقیه احمد
احمد صادقیه استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
sadegheih [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sadegheih
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۵ گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۰۴
( 035 )   ۳۸۲۱۱۷۹۲
فخر‌زاد محمدباقر
محمدباقر فخر‌زاد دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mfakhrzad [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/fakhrzad
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱ گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۰۵
( 035 )   ۳۸۲۱۱۷۹۲
فلاح‌نژاد محمد‌صابر
محمد‌صابر فلاح‌نژاد دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
fallahnezhad [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/fallahnezhad
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۷ گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۴۸
( 035 )   ۳۸۲۱۱۷۹۲
لطفی محمد‌مهدی
محمد‌مهدی لطفی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
lotfi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/lotfi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۶ گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۰۹
( 035 )   ۳۸۲۱۱۷۹۲
ابویی محمد‌حسین
محمد‌حسین ابویی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mhabooie [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mhabooie
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۳ گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۱۴
( 035 )   ۳۸۲۱۱۷۹۲
شخصی نیائی مجید
مجید شخصی نیائی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
m.niaei [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/shakhsi-niaei
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۴ گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۱۲۳۳۱۱۰
( 035 )   ۳۸۲۱۱۷۹۲
شیشه‌بری داوود
داوود شیشه‌بری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
shishebori [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/shishehbori
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۳۶ گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۱۰
( 035 )   ۳۸۲۱۱۷۹۲
کشاورز طاها
طاها کشاورز استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
t.keshavarz [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/keshavarz
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱ گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۱۲۳۳۸۱۹
( 035 )   ۳۸۲۱۱۷۹۲
مصطفایی‌پور علی
علی مصطفایی‌پور استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mostafaei [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mostafaei
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۱ گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۱۵
( 035 )   ۳۸۲۱۱۷۹۲
وحدت‌زاد محمد‌علی
محمد‌علی وحدت‌زاد استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mvahdat [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/vahdat
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۳۰ گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۰۶
( 035 )   ۳۸۲۱۱۷۹۲
هنرور محبوبه
محبوبه هنرور استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mhonarvar [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/honarvar
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱ گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۴۵
( 035 )   ۳۸۲۱۱۷۹۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}