فضائلی‌پور محمدحسن
محمدحسن فضائلی‌پور استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
fazaelipoor [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/fazaelipoor
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۱۱۴ گروه مهندسی شیمی و پلیمر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۵۸
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۷
رجبی هامانه مهدی
مهدی رجبی هامانه دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
rajabi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/rajabi
ساختمان فنی ۳، اتاق ۱۰۳ گروه مهندسی شیمی و پلیمر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۵۶
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۷
انتظام مهدی
مهدی انتظام استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
m.entezam [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/entezam
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۱۰۴ گروه مهندسی شیمی و پلیمر
( 035 )   ۳۱۲۳۳۸۴۲
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۷
توکلی اردکانی میترا
میترا توکلی اردکانی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mtavakoli [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mtavakoli
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۱۰۱ گروه مهندسی شیمی و پلیمر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۳۵
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۷
ردایی علیرضا
علیرضا ردایی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
drredaei [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/redaei
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۱۱۶ گروه مهندسی شیمی و پلیمر
( 035 )   ۳۱۲۳۳۱۲۵
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۷
صراف شیرازی محمد‌جواد
محمد‌جواد صراف شیرازی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
jsarraf [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sarraf
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۱۰۲ گروه مهندسی شیمی و پلیمر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۳۲
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۷
محمدمیرزایی بافقی محمدعلی
محمدعلی محمدمیرزایی بافقی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
m.mirzaei [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/m.mirzaei
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۱۱۵ گروه مهندسی شیمی و پلیمر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۴۱
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۷

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}