بیدکی سید منصور
سید منصور بیدکی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
smbidoki [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/smbidoki
دفتر طرح‌های عمرانی گروه مهندسی نساجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۳۰
( 035 )   ۳۸۲۰۹۸۱۷
پیوندی پدرام
پدرام پیوندی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
peivandi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/peivandi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۴ گروه مهندسی نساجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۷۰
( 035 )   ۳۸۲۰۹۸۱۷
توانایی محمد‌علی
محمد‌علی توانایی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
ma.tavanaie [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/tavanaie
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۲۷ گروه مهندسی نساجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۶۹
( 035 )   ۳۸۲۰۹۸۱۷
خواجه مهریزی محمد
محمد خواجه مهریزی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mkhajeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mkhajeh
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۲۶ گروه مهندسی نساجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۹۱
( 035 )   ۳۸۲۰۹۸۱۷
رویا دستجردی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
nanobiotex.dastjerdi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/dastjerdi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۲۵ گروه مهندسی نساجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۸۵
( 035 )   ۳۸۲۰۹۸۱۷
علمدار یزدی علی‌اصغر
علی‌اصغر علمدار یزدی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
aalamdar [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/alamdar
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳ گروه مهندسی نساجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۴۰
( 035 )   ۳۸۲۰۹۸۱۷
میرجلیلی سید عباس
سید عباس میرجلیلی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
amirjalili [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/amirjalili
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳ گروه مهندسی نساجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۲۸
( 035 )   ۳۸۲۰۹۸۱۷
احمدی محمد‌صالح
محمد‌صالح احمدی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
ms.ahmadi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/msahmadi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۳ گروه مهندسی نساجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۳۵
( 035 )   ۳۸۲۰۹۸۱۷
اختیاری اسفندیار
اسفندیار اختیاری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
eekhtiyari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ekhtiyari
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۰۶ گروه مهندسی نساجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۶۰
( 035 )   ۳۸۲۰۹۸۱۷
زارع مهرجردی ابوالفضل
ابوالفضل زارع مهرجردی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
a.zare [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/a-zare
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳ گروه مهندسی نساجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۷۹
( 035 )   ۳۸۲۰۹۸۱۷
سلطان‌زاده زینب
زینب سلطان‌زاده استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
z.soltanzade [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/soltanzade
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳ گروه مهندسی نساجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۸۱
( 035 )   ۳۸۲۰۹۸۱۷
شرزه‌ای مریم
مریم شرزه‌ای استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
sharzehee [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sharzehee
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳ گروه مهندسی نساجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۶۷
( 035 )   ۳۸۲۰۹۸۱۷
عبقری محمدجواد
محمدجواد عبقری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
abghary [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/abghary
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۲۶ گروه مهندسی نساجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۷۲
( 035 )   ۳۸۲۰۹۸۱۷
فتاحی سعید
سعید فتاحی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
sfattahi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sfattahi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۳۳ گروه مهندسی نساجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۸۰
( 035 )   ۳۸۲۰۹۸۱۷
مشروطه حسن‌آقا
حسن‌آقا مشروطه استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mashroteh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mashroteh
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۸ گروه مهندسی نساجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۴۳
( 035 )   ۳۸۲۰۹۸۱۷
نمیرانیان رستم
رستم نمیرانیان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
r.namiranian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/namiranian
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۶ گروه مهندسی نساجی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۱۲۳
( 035 )   ۳۸۲۰۹۸۱۷
ودود مرتضی
مرتضی ودود استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mortezavadood [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/vadood
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳ گروه مهندسی نساجی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۸۰
( 035 )   ۳۸۲۰۹۸۱۷
هادی‌زاده محسن
محسن هادی‌زاده استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hadizadeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hadizadeh
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۷ گروه مهندسی نساجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۶۳
( 035 )   ۳۸۲۰۹۸۱۷

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}