معرفی دانشکده فنی و مهندسی

معرفی دانشکده فنی و مهندسی

تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
عمران - - 16 7 23
مکانیک - 7 14 1 22
صنایع 2 4 9 - 15
نساجی - 3 13 1 17
شیمی پلیمر - - 4 - 4
رشته‌های تحصیلی موجود به تفکیک رشته و تعداد دانشجویان
گروهگرایشکارشناسیکارشناسی ارشددکتریجمع
صنایع تولید صنعتی 203 - - 203
صنایع 191 72 10 273
مدیریت سیستم و بهره‌وری - 53 23 76
عمران آب 51 11 - 62
خاک 91 15 - 106
عمران 306 133 - 439
سازه 96 21 - 117
مکانیک بدون گرایش 272 - - 272
حرارت و سیالات 144 - - 144
تبدیل انرژی - 67 11 78
طراحی جامدات 118 - - 118
طراحی کاربردی - 80 16 96
نساجی تکنولوژی نساجی 139 74 9 222
شیمی نساجی 153 - - 153
پوشاک 166 - - 166
شیمی پلیمر پلیمر - 33 - 33
جمع 1930 559 69 2562

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}