ابوطالبی حمیدرضا
حمیدرضا ابوطالبی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
habutalebi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/abutalebi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱،‌ اتاق ۳۱۲ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۶
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
اولیا محمد‌صالح
محمد‌صالح اولیا استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
owliams [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/owlia
ساختمان مرکزی، دفتر ریاست گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۸۲۱۱۸۲۷
( 035 )   ۳۸۲۱۱۸۲۹
حسینی‌نسب حسن
حسن حسینی‌نسب استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
hhn [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hosseininasab
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۸ گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۰۷
( 035 )   ۳۸۲۱۱۷۹۲
خادمی زارع حسن
حسن خادمی زارع استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
hkhademiz [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/khademi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۳۲ گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۲۳
( 035 )   ۳۸۲۱۱۷۹۲
زارع مهرجردی یحیی
یحیی زارع مهرجردی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
yzare [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/yzare
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۷ گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۲۴
( 035 )   ۳۸۲۱۱۷۹۲
صادقیه احمد
احمد صادقیه استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
sadegheih [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sadegheih
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۵ گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۰۴
( 035 )   ۳۸۲۱۱۷۹۲
فضائلی‌پور محمدحسن
محمدحسن فضائلی‌پور استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
fazaelipoor [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/fazaelipoor
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۱۱۴ گروه مهندسی شیمی و پلیمر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۵۸
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۷
میرجلیلی قاسم
قاسم میرجلیلی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
mirjalily [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mirjalily
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۶ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۴
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
آقابزرگی مسعودرضا
مسعودرضا آقابزرگی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
aghabozorgi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/aghabozorgi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۶ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۱۴
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
ابراهیمی سعید
سعید ابراهیمی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
ebrahimi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ebrahimi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۸ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۲۱
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
ابوطالبی وحید
وحید ابوطالبی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
abootalebi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/abootalebi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۹ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۸
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
ابویی جمشید
جمشید ابویی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
abouei [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/abouei
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۲ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۱۵
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
احمدی ندوشن بهروز
بهروز احمدی ندوشن دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
behrooz.ahmadi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ahmadi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۰۶ دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۶۸
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۵
المدرسی سید محمدتقی
سید محمدتقی المدرسی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
smta [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/almodaressi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۳۹
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
انصاری عبدالحمید
عبدالحمید انصاری دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
h.ansari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ansari
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۰۳ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش معدن اکتشاف
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۱۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵
برخورداری بافقی کاظم
کاظم برخورداری بافقی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
kbarkhordari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/barkhordari
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۲۱۹ دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۷۶
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۵
بزرگ سید محمد
سید محمد بزرگ دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
bozorg [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/bozorg
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۲ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۹۵
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
بیدکی سید منصور
سید منصور بیدکی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
smbidoki [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/smbidoki
دفتر طرح‌های عمرانی گروه مهندسی نساجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۳۰
( 035 )   ۳۸۲۰۹۸۱۷
پورحسینی رضا
رضا پورحسینی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
r_porhoseini [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/porhoseini
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۴ دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۷۳
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۵
پیوندی پدرام
پدرام پیوندی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
peivandi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/peivandi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۴ گروه مهندسی نساجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۷۰
( 035 )   ۳۸۲۰۹۸۱۷
تدین تفت علی‌اکبر
علی‌اکبر تدین تفت دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
tadaion [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/tadaion
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۵ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۸۸
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
توانایی محمد‌علی
محمد‌علی توانایی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
ma.tavanaie [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/tavanaie
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۲۷ گروه مهندسی نساجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۶۹
( 035 )   ۳۸۲۰۹۸۱۷
جلیلی بهابادی محمد‌مهدی
محمد‌مهدی جلیلی بهابادی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
jalili [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/jalili
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۸ دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۲۳
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۱
حیدری عباسعلی
عباسعلی حیدری دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
aheidari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/heidari
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۰ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۷
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
خبیری محمدمهدی
محمدمهدی خبیری دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mkhabiri [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/khabiri
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۹ دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۷۹
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۵

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}