حمیدرضا رونق استاد [ عضو هیئت علمی وابسته ]
ronagh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ronagh
دانشگاه سیدنی استرالیا دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۶۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۰۱۳۵
عارف محمد‌رضا
محمد‌رضا عارف استاد [ عضو هیئت علمی وابسته ]
aref [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/aref
دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۸۶
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
مدرس یزدی محمد
محمد مدرس یزدی استاد [ عضو هیئت علمی وابسته ]
modarres [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/modarres
دانشگاه صنعتی شریف، گروه آموزشی مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۰۲
( 035 )   ۳۸۲۱۱۷۹۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}