دهقانی علی
علی دهقانی دانشیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
a.dehghani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/dehghani
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۱۴ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، بخش معدن استخراج
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۳۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵
سید علی‌اکبر بهنیافر استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
behniafar [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/behniafar
- دانشکده مهندسی عمران
- -
زینی مسعود
مسعود زینی استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
mzeini [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/zeini
- دانشکده مهندسی عمران
- -
محمدعلی سعیدی استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
saeedi_ma [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/masaeedi
- دانشکده مهندسی عمران
- -
سماورچی حسن
حسن سماورچی استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
hsamavarchi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/samavarchi
- گروه مهندسی کامپیوتر
- -
عابسی مسعود
مسعود عابسی استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
mabessi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/abessi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۰ گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۰۸
( 035 )   ۳۸۲۱۱۷۹۲
نادر عبدلی استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
nader-abdoli [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/abdoli
- دانشکده مهندسی عمران
- -
محمد فروغی استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
m_foroughi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/foroughi
- دانشکده مهندسی عمران
- -
احمد جمالی مربی [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
ajamali [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/jamali
- گروه مهندسی نساجی
- -
رسولیان علیمحمد
علیمحمد رسولیان مربی [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
rassoulian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/rassoulian
- دانشکده مهندسی مکانیک
- -
کاظم رضاییان مربی [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
k_rezaeian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/krezaeian
- دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
- -
سیدعلی صالحی منشادی مربی [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
asalehee [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/salehee
- دانشکده مهندسی برق ، بخش برق قدرت و الکترونیک
- -
محمدرضا عطائی یزد مربی [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
m_attaee [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ataee
- دانشکده مهندسی عمران
- -
مهراد کیان رضا
رضا مهراد کیان مربی [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
gdehghanm [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mehrad
- دانشکده مهندسی عمران
- -
سید محمدعلی نکویی مربی [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
nekooei [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/nekooei
- گروه مهندسی کامپیوتر
- -

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}