آزمایشگاه زبان انگلیسی شهربانو بایگان
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۷۱
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
- -
ساختمان امامت، طبقه دوم
بخش زبان و ادبیات انگلیسی
مختبر‌ اللغه العربیه -
-
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
- -
ساختمان امامت، طبقه دوم
بخش زبان و ادبیات عرب

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}