افخمی عقدا رضا
رضا افخمی عقدا دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
afkhami [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/afkhami
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات عربی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۵۵
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
جباری علی‌اکبر
علی‌اکبر جباری دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
jabbari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/jabbari
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات انگلیسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۱۶
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
رضایی محمد‌جواد
محمد‌جواد رضایی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mrezai [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mrezai
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات انگلیسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۲۱
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
علامی حمید
حمید علامی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hallami [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/allami
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات انگلیسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۶۹
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
فضیلت‌فر علیمحمد
علیمحمد فضیلت‌فر دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
afazilatfar [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/fazilatfar
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات انگلیسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۹۸۴
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
قادری اردکانی فاطمه
فاطمه قادری اردکانی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
ghaderi_m [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ghaderi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات عربی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۹۸۷
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
مزدایسنا گلنار
گلنار مزدایسنا دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
gmazdayasna [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mazdayasna
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات انگلیسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۴۶
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
میمندی وصال
وصال میمندی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
vmeymandi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/meymandi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات عربی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۹۰۳
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
بیانلو علی
علی بیانلو استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
abayanlou [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/bayanlou
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات عربی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۲۵
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
جهان تیغ حسین
حسین جهان تیغ استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hjahan [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/jahan
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات انگلیسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۷۹
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
سید مسیح ذکاوت استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
zekavat [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/zekavat
ساختمان امامت، دانشکده زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات انگلیسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۹۸۵
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
روان‌شاد علی‌اصغر
علی‌اصغر روان‌شاد استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
ravanshada [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ravanshad
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات عربی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۱۶
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
سلمانی مروست محمد‌علی
محمد‌علی سلمانی مروست استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
salmani_m [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/salmani
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات عربی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۵۴
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
سمتی محمد‌مهدی
محمد‌مهدی سمتی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
m.mehdi.semati [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/semati
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات عربی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۵۴
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
فارسی بهنام
بهنام فارسی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
behnam.farsi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/farsi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات عربی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۶۹۷
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
فرنود اسماعیل
اسماعیل فرنود استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
farnoud [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/farnoud
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی اتاق ۲۱۹ دانشکده زبان‌های خارجی
- -
فاطمه مهدوی‌راد استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mahdavirad [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mahdavirad
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات انگلیسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۵۶
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
اسلامی‌زاده احمد‌رضا
احمد‌رضا اسلامی‌زاده مربی [ عضو هیئت علمی فعال ]
eslamizadeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/eslamizadeh
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات انگلیسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۹۸۳
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}