فرنود اسماعیل

اسماعیل فرنود

استادیار دانشکده زبان‌های خارجی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۷ ۱۳۹۳ پاریس ۱۰- غرب نانتر، فرانسه علوم زبان- ترجمه شناسی
کارشناسی ارشد ۱۳۸۴ ۱۳۸۷ دانشگاه شهید بهشتی تهران مترجمی زبان فرانسه
کارشناسی ۱۳۸۰ ۱۳۸۴ دانشگاه فردوسی مشهد زبان و ادبیات فرانسه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ترجمه‌شناسی
زبان‌شناسی
زبان و ادبیات فرانسه

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ترجمه‌شناسی
زبان‌شناسی
علوم شناختی و روانشناسی زبان
ادبیات مدرن فرانسه

اطلاعات تماس

farnoud [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/farnoud
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی اتاق ۲۱۹
- -

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}