افخمی عقدا رضا

رضا افخمی عقدا

دانشیار دانشکده زبان‌های خارجی

بخش زبان و ادبیات عربی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۹ ۱۳۸۴ دانشگاه فردوسی مشهد زبان و ادبیات عربی
کارشناسی ارشد ۱۳۶۹ ۱۳۷۲ دانشگاه تهران زبان و ادبیات عربی
کارشناسی ۱۳۶۴ ۱۳۶۸ دانشگاه شهید چمران اهواز زبان و ادبیات عربی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۷تاکنوندانشگاه یزدرئیس بخش زبان و ادبیات عربی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
متون نظم ونثر جاهلی، اموی، عباسی، مملوکی، عباسی
صرف و نحو

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
متون قدیم و جدید زبان عربی

اطلاعات تماس

afkhami [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/afkhami
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۵۵
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}