روان‌شاد علی‌اصغر

علی‌اصغر روان‌شاد

استادیار دانشکده زبان‌های خارجی

بخش زبان و ادبیات عربی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۳ ۱۳۸۸ دانشگاه اصفهان زبان و ادبیات عرب
کارشناسی ارشد ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ دانشگاه تهران زبان و ادبیات عرب
کارشناسی ۱۳۶۹ ۱۳۷۳ دانشگاه اصفهان زبان و ادبیات عرب

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۴۱۳۹۶دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده زبان‌های خارجی
۱۳۹۰۱۳۹۳دانشگاه یزدمدیر گروه زبان و ادبیات عربی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تاریخ ادبیات
متون نظم و نثر
نهج‌البلاغه
ادبیات تطبیقی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ادبیات معاصر
ادبیات تطبیقی
نهج‌البلاغه
آموزش زبان عربی

اطلاعات تماس

ravanshada [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/ravanshad
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۱۶
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}