سلمانی مروست محمد‌علی

محمد‌علی سلمانی مروست

استادیار دانشکده زبان‌های خارجی

بخش زبان و ادبیات عربی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۷ ۱۳۸۲ دانشگاه تربیت مدرس زبان و ادبیات عربی
کارشناسی ارشد ۱۳۶۹ ۱۳۷۲ دانشگاه تربیت مدرس علوم قرآن و حدیث
کارشناسی ۱۳۶۵ ۱۳۶۹ دانشگاه علامه طباطبایی زبان و ادبیات عربی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدعضو کمیسیون موارد خاص
۱۳۹۳۱۳۹۶دانشگاه یزدرئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
۱۳۷۴۱۳۷۷دانشگاه یزدمسئول آموزش دانشکده الهیات
۱۳۸۳۱۳۸۶دانشگاه یزدرییس مرکز بهداش، درمان و مشاوره
۱۳۸۸۱۳۹۰دانشگاه یزدمدیر گروه زبان و ادبیات عربی
۱۳۹۳-دانشگاه یزدعضو کمیسیون موارد خاص

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
صرف و نحو
ادبيات قرآنی
زبان‌شناسی
مکالمه
ادبيات معاصر
علوم بلاغت
متون اسلامی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ادبيات قرآنی
صرف و نحو
ادبيات معاصر

اطلاعات تماس

salmani_m [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/salmani
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۵۴
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}