قادری اردکانی فاطمه

فاطمه قادری اردکانی

دانشیار دانشکده زبان‌های خارجی

بخش زبان و ادبیات عربی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۹ ۱۳۸۴ دانشگاه تربیت مدرس زبان و ادبیات عربی
کارشناسی ارشد ۱۳۷۳ ۱۳۷۶ دانشگاه اصفهان زبان و ادبیات عربی
کارشناسی ۱۳۶۸ ۱۳۷۲ دانشگاه اصفهان زبان و ادبیات عربی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۰۱۳۹۲دانشگاه یزدمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
۱۳۸۸۱۳۹۰دانشگاه یزدرییس دانشکده ادبیات
۱۳۸۴۱۳۸۸دانشگاه یزدمدیر گروه زبان و ادبیات عرب

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نقد ادبی
ادبیات تطبیقی
روش تحقیق
مقاله‌نویسی و محاضره
متون معاصر
انشا

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ادبیات معاصر عربی

اطلاعات تماس

ghaderi_m [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/ghaderi
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۹۸۷
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}