میمندی وصال

وصال میمندی

دانشیار دانشکده زبان‌های خارجی

بخش زبان و ادبیات عربی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۱ ۱۳۸۶ دانشگاه فردوسی مشهد زبان و ادبیات عرب
کارشناسی ارشد ۱۳۷۱ ۱۳۷۵ دانشگاه فردوسی مشهد زبان و ادبیات عرب
کارشناسی ۱۳۶۷ ۱۳۷۱ دانشگاه فردوسی مشهد دبیری زبان و ادبیات عرب

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده زبان و ادبیات
۱۳۹۳۱۳۹۵دانشگاه یزدمدیر گروه زبان و ادبیات عرب

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
صرف و نحو
بلاغت
قرائت متون تفسیری
متون نظم و نثر

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بلاغت
صرف و نحو
ادبیات معاصر
حوزه‌های علوم قرآنی

اطلاعات تماس

vmeymandi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/meymandi
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۹۰۳
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}