جباری علی‌اکبر

علی‌اکبر جباری

دانشیار دانشکده زبان‌های خارجی

بخش زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۳ ۱۳۷۷ دانشگاه دورهام انگلستان زبان‌شناسی کاربردی
کارشناسی ارشد ۱۳۶۳ ۱۳۶۷ دانشگاه تربیت مدرس آموزش زبان انگلیسی
کارشناسی ۱۳۵۵ ۱۳۶۲ دانشگاه اصفهان تربیت دبیر زبان انگلیسی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۴۱۳۹۷دانشگاه یزدرئیس دانشکده زبان‌های خارجی
۱۳۷۹۱۳۸۱دانشگاه یزدمدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی
۱۳۷۰۱۳۷۴دانشگاه یزدمعاون گروه زبان و ادبیات انگلیسی
۱۳۶۸۱۳۷۰دانشگاه یزدمدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آواشناسی آموزشی
مباحث زبان‌شناسی
دستور زبان و نگارش
فراگیری زبان ۱،‌ ۲
فراگیری زبان
تحلیل نحوی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
فراگیری آواشناسی
فراگیری نحو
آواشناسی
تحلیل نحوی
زبان‌شناسی

اطلاعات تماس

jabbari [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/jabbari
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۱۶
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}