فضیلت‌فر علیمحمد

علیمحمد فضیلت‌فر

دانشیار دانشکده زبان‌های خارجی

بخش زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۳ ۱۳۷۷ دانشگاه منچستر انگلستان آموزش زبان انگلیسی و زبان‌شناسی کاربردی
کارشناسی ارشد ۱۳۶۴ ۱۳۶۸ دانشگاه تربیت مدرس آموزش زبان انگلیسی
کارشناسی ۱۳۵۵ ۱۳۶۳ دانشگاه اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۷تاکنوندانشگاه یزدرئیس دانشکده زبان‌های خارجی
۱۳۹۰۱۳۹۴دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان و ادبیات
۱۳۸۶۱۳۸۸دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان و ادبیات
۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه یزدمعاون آموزشی مجتمع علوم انسانی
۱۳۷۹۱۳۸۴دانشگاه یزدمدیر دفتر روابط بین‌الملل

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روش تدریس
تدریس مهارت‌های زبان
تئوری‌های یادگیری
نقد و بررسی مسائل آموزش زبان
تربیت معلم زبان

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
آموزش روش تدریس
زبان‌شناسی کاربردی
روش تحقیق مهارت‌های زبان
روش تحقیق
تئوری‌های یادگیری

اطلاعات تماس

afazilatfar [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/fazilatfar
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۹۸۴
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}