رئیس بخش زبان و ادبیات انگلیسی
انوشه سید محمد
سید محمد انوشه دانشیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
sanooshe [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/anooshe
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات انگلیسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۱۵
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
آنیتا لشکریان استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
- yazd.ac.ir/lashkarian
- دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات انگلیسی
- -

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}