معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده زبان و ادبیات
میمندی وصال
وصال میمندی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
vmeymandi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/meymandi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات عربی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۹۰۳
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
رئیس بخش زبان و ادبیات عربی
افخمی عقدا رضا
رضا افخمی عقدا دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
afkhami [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/afkhami
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات عربی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۵۵
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
رئیس بخش زبان و ادبیات انگلیسی
انوشه سید محمد
سید محمد انوشه دانشیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
sanooshe [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/anooshe
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات انگلیسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۱۵
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
رئیس دانشکده زبان‌های خارجی
فضیلت‌فر علیمحمد
علیمحمد فضیلت‌فر دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
afazilatfar [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/fazilatfar
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات انگلیسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۹۸۴
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}