آیت‌اللهی مینا
مینا آیت‌اللهی مسئول دفتر بخش‌های زبان و ادبیات انگلیسی و عرب
mina.ayatollahi [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۳۲
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
بایگان شهربانو
شهربانو بایگان کارشناس آزمایشگاه
sh.bayegan [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۶۳
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
لیلا مظاهری مسئول دفتر دانشکده زبان‌های خارجی
l.mazaheri [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۱۶
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}