زنجیرچی سید محمود
سید محمود زنجیرچی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
zanjirchi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/zanjirchi
ساختمان مرکزی، دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش مدیریت صنعتی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۱۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱
طباطبایی‌نسب سید محمد
سید محمد طباطبایی‌نسب دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
tabatabaeenasab [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/tabatabaeenasab
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش مدیریت بازرگانی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۰۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱
فرید داریوش
داریوش فرید دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
fareed [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/fareed
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش حسابداری و مالی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۴۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱
مروتی شریف‌آبادی علی
علی مروتی شریف‌آبادی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
alimorovati [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/morovati
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش مدیریت صنعتی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۴۹۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱
مکیان سید نظام‌الدین
سید نظام‌الدین مکیان دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
nmakiyan [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/makiyan
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش اقتصاد
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۱۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱
میرغفوری سید حبیب‌الله
سید حبیب‌الله میرغفوری دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mirghafoori [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mirghafoori
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش مدیریت صنعتی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۱۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱
میرفخر‌الدینی سید حیدر
سید حیدر میرفخر‌الدینی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mirfakhr [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mirfakhr
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش مدیریت صنعتی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۳۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۷
نصر‌اللهی زهرا
زهرا نصر‌اللهی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
nasr [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/nasar
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش اقتصاد
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۵۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱
الحسینی المدرسی سید مهدی
سید مهدی الحسینی المدرسی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
almodarresi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/almodarresi
ساختمان استقلال، اتاق ۲۲۴ دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش مدیریت بازرگانی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۵۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۷
انصاری سامانی حبیب
حبیب انصاری سامانی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
h.samani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hsamani
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش اقتصاد
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۰۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱
بردبار غلامرضا
غلامرضا بردبار دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
gbordbar [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/bordbar
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش مدیریت بازرگانی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۱۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱
برزگری خانقاه جمال
جمال برزگری خانقاه استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
barzegari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/barzegari
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش حسابداری و مالی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۰۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱
حاج‌‏امینی نجف‌آبادی مهدی
مهدی حاج‌‏امینی نجف‌آبادی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hajamini.mehdi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hajamini
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش اقتصاد
( 035 )   ۳۱۲۳۳۷۷۲
-
دموری داریوش
داریوش دموری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
d.damoori [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/damoori
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش حسابداری و مالی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۱2
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱
رجبی‌پور میبدی علیرضا
علیرضا رجبی‌پور میبدی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
rajabipoor [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/rajabipoor
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش مدیریت بازرگانی
- -
زارع احمدآبادی حبیب
حبیب زارع احمدآبادی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
zarehabib [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/zarea
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش مدیریت صنعتی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۱۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱
سبک‌رو مهدی
مهدی سبک‌رو استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
msabokro [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sabokro
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش مدیریت بازرگانی
-
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۷
صادقی حجت‌الله
حجت‌الله صادقی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
sadeqi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sadeqi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش مدیریت بازرگانی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۱۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱
عارف‌منش زهره
زهره عارف‌منش استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
arefmanesh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/arefmanesh
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش حسابداری و مالی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۵۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱
داوود عندلیب اردکانی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
- yazd.ac.ir/andalib
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش مدیریت صنعتی
-
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱
فیض‌پور محمد‌علی
محمد‌علی فیض‌پور استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
feizpour [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/feizpour
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش اقتصاد
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۰۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱
کنجکاو منفرد امیررضا
امیررضا کنجکاو منفرد استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
monfared [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/monfared
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش مدیریت بازرگانی
-
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱
مهینی‌زاده منصور
منصور مهینی‌زاده استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mahinizadeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mahinizadeh
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش اقتصاد
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱
میرزایی حمید‌رضا
حمید‌رضا میرزایی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hmirzaei [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hmirzaei
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش حسابداری و مالی
-
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱
ناصر صدر‌آبادی علیرضا
علیرضا ناصر صدر‌آبادی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
alireza_naser [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/naser
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش مدیریت صنعتی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۰۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}