آزمایشگاه تربیت بدنی مرضیه کشفی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۸۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
- -
ساختمان عدل
بخش تربیت بدنی
آزمایشگاه روانشناسی -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۵۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
- -
مرکز مشاوره
بخش علوم تربیتی

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}