بخشایش علیرضا
علیرضا بخشایش دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
abakhshayesh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/bakhshayesh
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، بخش روانشناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۵۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
آیتی‌زاده تفتی فرحناز
فرحناز آیتی‌زاده تفتی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
fayati [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ayatizadah
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، بخش تربیت بدنی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۸۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
اسعدی سمانه
سمانه اسعدی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
s.asadi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sasadi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، بخش روانشناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۹۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
اکبرزاده حسین
حسین اکبرزاده استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
akbarzadeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/akbarzadeh
ساختمان سالن ورزشی امام علی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، بخش تربیت بدنی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۷۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
برزگر بفروئی کاظم
کاظم برزگر بفروئی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
k.barzegar [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/barzegar
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، بخش علوم تربیتی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۲۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
خاوری لیلی
لیلی خاوری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
lkhavari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/khavari
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - ساختمان مجموعه ورزشی امام علی (ع) دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، بخش تربیت بدنی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۷۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
فهیمه دهقانی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
f.dehghani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/f.dehghani
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، بخش روانشناسی
- -
رحیمی مهدی
مهدی رحیمی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mehdirahimi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mrahimi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، بخش علوم تربیتی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۷۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
زارعی محمود‌آبادی حسن
حسن زارعی محمود‌آبادی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
h.zareei [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/zarei
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، بخش روانشناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۷۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
زارع مریم
مریم زارع استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
maryamzare [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/maryamzare
ساختمان عدل، اتاق ۱۰۶/۳ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، بخش علوم تربیتی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۹۴۹
-
زندوانیان احمد
احمد زندوانیان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
azand۲۰۰۰ [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/zandvanian
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، بخش علوم تربیتی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۴۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
شاکری محسن
محسن شاکری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
shakerimohsen [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/shakeri
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۵۴
-
صادقیان شاهی محمد‌رضا
محمد‌رضا صادقیان شاهی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
rsadeghian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/rsadeghian
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، بخش تربیت بدنی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۱۶
( 035 )   ۳۸۲۰۹۸۰۹
صالح‌زاده ابرقویی مریم
مریم صالح‌زاده ابرقویی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
m.salehzadeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/salehzadeh
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، بخش روانشناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۷۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱
صمدی حسین
حسین صمدی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
samadih [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/samadi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
- -
عباسی حمید
حمید عباسی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
habbassi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/habbassi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، بخش تربیت بدنی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۷۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
فلاح یخدانی حمید‌رضا
حمید‌رضا فلاح یخدانی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hfallah [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hfallah
ساختمان مجموعه ورزشی امام علی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، بخش تربیت بدنی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۸۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
کیان مریم
مریم کیان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
kian۲۰۱۱ [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/kian
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، بخش علوم تربیتی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۱۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
نادری نوبندگانی زهرا
زهرا نادری نوبندگانی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
zahra.naderi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/zahra.naderi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، بخش روانشناسی
- -
عابدین‌زاده سعید
سعید عابدین‌زاده مربی [ عضو هیئت علمی مامور به تحصیل ]
sabedin [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/abedinzadeh
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، بخش تربیت بدنی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۷۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}