رحیمی مهدی

مهدی رحیمی

استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

بخش علوم تربیتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۶ ۱۳۹۱ دانشگاه شیراز روان‌شناسی تربیتی
کارشناسی ارشد ۱۳۸۴ ۱۳۸۶ دانشگاه شیراز روان‌شناسی تربیتی
کارشناسی ۱۳۸۱ ۱۳۸۴ دانشگاه شیراز روان‌شناسی بالینی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدرئیس بخش علوم تربیتی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تفکر و زبان
روش‌های آموزش و یادگیری
آمار پیشرفته
روان‌شناسی اجتماعی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
شناخت اجتماعی
استدلال انگیزشی
خانواده
هیجان

اطلاعات تماس

mehdirahimi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/mrahimi
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۷۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}