زندوانیان احمد

احمد زندوانیان

استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

بخش علوم تربیتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۱ ۱۳۸۷ دانشگاه شهید چمران فلسفه تعلیم و تربیت
کارشناسی ارشد ۱۳۷۹ ۱۳۸۱ دانشگاه تهران تحقیقات آموزشی
کارشناسی ۱۳۷۶ ۱۳۷۹ دانشگاه شهید چمران علوم تربیتی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدرئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
۱۳۹۱۱۳۹۳دانشگاه یزدمدیر گروه علوم تربیتی
۱۳۸۸۱۳۹۳دانشگاه یزدرییس مرکز تحقیقات علوم انسانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ارزشیابی آموزشی
آمار توصیفی
آمار استنباطی
روش تحقیق
کلیات فلسفه
فلسفه تعلیم و تربیت
آموزش بزرگسالان
اصول و مبانی تعلیم و تربیت

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ارزشیابی آموزشی
تحقیقات آموزشی
فلسفه تعلیم و تربیت
آموزش بزرگسالان

اطلاعات تماس

azand۲۰۰۰ [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/zandvanian
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۴۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}