آیتی‌زاده تفتی فرحناز

فرحناز آیتی‌زاده تفتی

استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

بخش تربیت بدنی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۳ ۱۳۹۰ دانشگاه هومبولت آلمان روانشناسی ورزش
کارشناسی ارشد ۱۳۷۵ ۱۳۷۸ دانشگاه اصفهان تربیت بدنی
کارشناسی ۱۳۶۶ ۱۳۷۰ دانشگاه تهران تربیت بدنی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدرئیس بخش تربیت بدنی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اصول، فلسفه و تاریخ تربیت بدنی
مبانی روانی اجتماعی رشد و تکامل حرکتی
زبان انگلیسی
اصول و مبانی تربیت بدنی
بسکتبال
شنا
یادگیری حرکتی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
اضطراب
افسردگی
هوش هیحانی
تصور ذهنی

اطلاعات تماس

fayati [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/ayatizadah
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۸۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}