بخشنامه‌ها و فرم‌ها

دروس رشته مردم‌شناسی
برنامه ترمی رشته مردم‌شناسی
دروس رشته پژوهشگری
برنامه ترمی رشته پژوهشگری
دروس رشته خدمات اجتماعی
برنامه ترمی رشته خدمات اجتماعی
دروس رشته جامعه‌شناسی
برنامه ترمی رشته جامعه‌شناسی
برنامه آموزشی دوره کارشناسی ‌ارشد علم‌سنجی
برنامه آموزشی دوره کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی
دروس رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی
راهنمای آموزشی پژوهشی کارشناسی‌ارشد دانشگاه یزد
برنامه ترمی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی
برنامه ترمی رشته علم‌سنجی
فرم کارورزی
فرم کارورزی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی
فرم کارورزی رشته مردم‌شناسی
دروس کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}