افراسیابی حسین
حسین افراسیابی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hafrasiabi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/afrasiabi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲۰۲ دانشکده علوم اجتماعی ، بخش جامعه‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۷۷۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
افشانی سید علیرضا
سید علیرضا افشانی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
afshanialireza [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/afshani
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۳۰۲ دانشکده علوم اجتماعی ، بخش تعاون و رفاه اجتماعی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۹۳۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
پارسامهر مهربان
مهربان پارسامهر دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
parsamehr [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/parsamehr
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۱۱۰ دانشکده علوم اجتماعی ، بخش تعاون و رفاه اجتماعی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۲۸
( 035 )   ۸۲۱۰۶۴۳
توکلی‌زاده راوری محمد
محمد توکلی‌زاده راوری دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
tavakoli [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/tavakoli
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی،‌ اتاق ۱۰۷ دانشکده علوم اجتماعی ، بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۴۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
حاجی‌زاده میمندی مسعود
مسعود حاجی‌زاده میمندی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mhadjizadeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hadjizadeh
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی،‌ اتاق ۲۳۷ دانشکده علوم اجتماعی ، بخش جامعه‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۴۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
حاضری افسانه
افسانه حاضری دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hazeria [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hazeri
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۱۰۱ دانشکده علوم اجتماعی ، بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۴۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
زارع شاه‌آبادی اکبر
اکبر زارع شاه‌آبادی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
a_zare [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/azare
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۱۱۲ دانشکده علوم اجتماعی ، بخش جامعه‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۴۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
سعیدی مدنی سید محسن
سید محسن سعیدی مدنی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
m.saeidi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/saeidi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۱۰۳ دانشکده علوم اجتماعی ، بخش مردم‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۶۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
عسکری ندوشن عباس
عباس عسکری ندوشن دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
aaskarin [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/askari
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی ، بخش مردم‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۴۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
مکی‌زاده فاطمه
فاطمه مکی‌زاده دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
makkizadeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/makkizadeh
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی ، بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۸۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
ترکاشوند محمد
محمد ترکاشوند استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
m.torkashvand [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/torkashvand
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان نبوت دانشکده علوم اجتماعی ، بخش مردم‌شناسی
- -
جوادیان سید رضا
سید رضا جوادیان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
javadian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/javadian
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی،‌ اتاق ۲۰۲ دانشکده علوم اجتماعی ، بخش جامعه‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۵۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
روحانی علی
علی روحانی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
aliruhani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ruhani
ساختمان نبوت، اتاق ۲۳۰ دانشکده علوم اجتماعی ، بخش تعاون و رفاه اجتماعی
- -
زال‌زاده ابراهیم
ابراهیم زال‌زاده استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
ezal [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/zal
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی ، بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۶۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
علی‌نژاد منوچهر
منوچهر علی‌نژاد استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
m.alinejad [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/alinejad
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی ، بخش تعاون و رفاه اجتماعی
- -
علی مندگاری ملیحه
ملیحه علی مندگاری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
m.alimondegari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/alimondegari
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲۰۵ دانشکده علوم اجتماعی ، بخش مردم‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۹۷۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
فرهمند مهناز
مهناز فرهمند استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
farahmandm [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/farahmand
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲۰۵ دانشکده علوم اجتماعی ، بخش جامعه‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۷۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
کلاته ساداتی احمد
احمد کلاته ساداتی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
asadati [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sadati
ساختمان دانشکده علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی ، بخش جامعه‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۹۴۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
مبارکی محمد
محمد مبارکی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mobaraki_md [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mobaraki
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی ، بخش تعاون و رفاه اجتماعی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۲۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
مرشدی ابوالفضل
ابوالفضل مرشدی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
a.morshedi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/morshedi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲۳۱ دانشکده علوم اجتماعی ، بخش جامعه‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۸۲۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
موسوی سید محسن
سید محسن موسوی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
m.mousavi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/m.mousavi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان عدل دانشکده علوم اجتماعی ، بخش تعاون و رفاه اجتماعی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۹۳۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
میرجلیلی سید حسین
سید حسین میرجلیلی مربی [ عضو هیئت علمی فعال ]
mirjalilih [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mirjalilih
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی ، بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۶۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}