روحانی علی

علی روحانی

استادیار دانشکده علوم اجتماعی

بخش تعاون و رفاه اجتماعی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۹۰ ۱۳۹۴ دانشگاه شیراز جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی
کارشناسی ارشد ۱۳۸۷ ۱۳۹۰ دانشگاه شیراز جامعه‌شناسی
کارشناسی ۱۳۸۳ ۱۳۸۷ دانشگاه علامه طباطبایی پژوهشگری علوم اجتماعی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدرئیس بخش تعاون و رفاه اجتماعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی جامعه‌شناسی
جامعه‌شناسی سیاسی
روان‌‌شناسی اجتماعی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
جامعه‌شناسی عواطف
جامعه‌شناسی زنان
روان‌شناسی اجتماعی
جامعه‌شناسی اقوام و هویت
مهاجرت
روش تحقیق کیفی

اطلاعات تماس

aliruhani [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/ruhani
- ساختمان نبوت، اتاق ۲۳۰
- -

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}